TIỂU ĐƯỜNG BƯỚU LÀNH TUYẾN GIÁP (Phình giáp đơn thuần) BỆNH BASEDOW - CƯỜNG GIÁP

TIỂU ĐƯỜNG BƯỚU LÀNH TUYẾN GIÁP (Phình giáp đơn thuần) BỆNH BASEDOW - CƯỜNG GIÁP

TIỂU ĐƯỜNG BƯỚU LÀNH TUYẾN GIÁP (Phình giáp đơn thuần) BỆNH BASEDOW - CƯỜNG GIÁP

TIỂU ĐƯỜNG BƯỚU LÀNH TUYẾN GIÁP (Phình giáp đơn thuần) BỆNH BASEDOW - CƯỜNG GIÁP

TIỂU ĐƯỜNG BƯỚU LÀNH TUYẾN GIÁP (Phình giáp đơn thuần) BỆNH BASEDOW - CƯỜNG GIÁP
TIỂU ĐƯỜNG BƯỚU LÀNH TUYẾN GIÁP (Phình giáp đơn thuần) BỆNH BASEDOW - CƯỜNG GIÁP

TIỂU ĐƯỜNG

- TIỂU ĐƯỜNG
- ĐƠN CHI
- THIÊN VƯƠNG BỔ TÂM

 

BƯỚU LÀNH TUYẾN GIÁP

(Phình giáp đơn thuần)

- CAN HUYẾT
- GĐ (GIẢI ĐỘC)
- TRINH NỮ HOÀNG CUNG
- THANH NHIỆT

 

BỆNH BASEDOW - CƯỜNG GIÁP

- CAN HUYẾT
- GĐ (GIẢI ĐỘC)
- TRINH NỮ HOÀNG CUNG
- THANH NHIỆT
- CAO ĐẶC TRỊ

Nếu nhịp tim trên 100 lần/phút thêm:
- TÂM MẠCH 2
- THIÊN VƯƠNG BỔ TÂM

Sản phẩm liên quan
Chia sẻ:
Bài viết khác
Go Top
0