RỐI LOẠN TIỀN MÃN KINH KHÍ HƯ BẠCH ĐỚI ĐAU BỤNG KINH, KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU RONG KINH, RONG HUYẾT U XƠ TỬ CUNG, U NANG BUỒNG TRỨNG, THAY ĐỔI SỢI BỌC TUYẾN VÚ

RỐI LOẠN TIỀN MÃN KINH KHÍ HƯ BẠCH ĐỚI ĐAU BỤNG KINH, KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU RONG KINH, RONG HUYẾT U XƠ TỬ CUNG, U NANG BUỒNG TRỨNG, THAY ĐỔI SỢI BỌC TUYẾN VÚ

RỐI LOẠN TIỀN MÃN KINH KHÍ HƯ BẠCH ĐỚI ĐAU BỤNG KINH, KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU RONG KINH, RONG HUYẾT U XƠ TỬ CUNG, U NANG BUỒNG TRỨNG, THAY ĐỔI SỢI BỌC TUYẾN VÚ

RỐI LOẠN TIỀN MÃN KINH KHÍ HƯ BẠCH ĐỚI ĐAU BỤNG KINH, KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU RONG KINH, RONG HUYẾT U XƠ TỬ CUNG, U NANG BUỒNG TRỨNG, THAY ĐỔI SỢI BỌC TUYẾN VÚ

RỐI LOẠN TIỀN MÃN KINH KHÍ HƯ BẠCH ĐỚI ĐAU BỤNG KINH, KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU RONG KINH, RONG HUYẾT U XƠ TỬ CUNG, U NANG BUỒNG TRỨNG, THAY ĐỔI SỢI BỌC TUYẾN VÚ
RỐI LOẠN TIỀN MÃN KINH KHÍ HƯ BẠCH ĐỚI ĐAU BỤNG KINH, KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU RONG KINH, RONG HUYẾT U XƠ TỬ CUNG, U NANG BUỒNG TRỨNG, THAY ĐỔI SỢI BỌC TUYẾN VÚ

RỐI LOẠN TIỀN MÃN KINH

- ĐƠN CHI TIÊU DAO
- TRINH NỮ HOÀNG CUNG
- HỒI XUÂN THẬN KHÍ (Hoặc MORI CÔNG ĐỨC)

 

KHÍ HƯ BẠCH ĐỚI

- TRINH NỮ HOÀNG CUNG
- THANH HUYẾT NHIỆT
- GĐ (GIẢI ĐỘC)
- MORI CÔNG ĐỨC

 

ĐAU BỤNG KINH, KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU

- BỔ HUYẾT ĐIỀU KINH
- ĐƠN CHI TIÊU DAO
- TRINH NỮ HOÀNG CUNG
- MORI CÔNG ĐỨC

 

RONG KINH, RONG HUYẾT

- BỔ TRUNG ÍCH KHÍ

- THANH NHIỆT

Nếu do huyết ứ (Đau bụng, huyết có cục màu đen…) thêm TRINH NỮ HOÀNG CUNG

 

U XƠ TỬ CUNG, U NANG BUỒNG TRỨNG,

THAY ĐỔI SỢI BỌC TUYẾN VÚ

- CAN HUYẾT
- TRINH NỮ HOÀNG CUNG
- THANH NHIỆT
- GĐ (GIẢI ĐỘC)
- CAO ĐẶC TRỊ

Sản phẩm liên quan
Chia sẻ:
Bài viết khác
Go Top
0